LIKVIDÁCIA AZBESTU NAVIGÁCIA

PREČO LIKVIDÁCIA AZBESTU S NAMI?

1. Bezpečnosť pri práci s azbestom.
2. Profesionálne! Záleží nám na mene.
3. Používame najmodernejšiu techniku.
4. Máme dlhodobé skúsenosti.
5. Neustále sa vzdelávame v oblasti likvidácie azbestu.

GALÉRIA & REFERENCIE

CENA LIKVIDÁCIE & SLUŽBY

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

LIKVIDÁCIA AZBESTU NAVIGÁCIA

PREČO LIKVIDÁCIA AZBESTU S NAMI?

1. Bezpečnosť pri práci s azbestom.
2. Profesionálne! Záleží nám na mene.
3. Používame najmodernejšiu techniku.
4. Máme dlhodobé skúsenosti.
5. Neustále sa vzdelávame v oblasti likvidácie azbestu.

GALÉRIA & REFERENCIE

CENA LIKVIDÁCIE & SLUŽBY

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

Likvidácia azbestového POTRUBIA v stupačkách

Azbest, dnes nerast ohrozujúci naše zdravie, kedysi „zázračný“ materiál. Bez toho, aby sme o jeho prítomnosti vedeli, nachádza sa azbest ešte aj dnes na bežne dostupných miestach- dokonca i v domoch a bytovkách. A práve v stavebníctve bol vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam hojne využívaný a ospevovaný. Odolnosť voči vysokým teplotám, voči oderu či oxidácii vyšvihla azbest na pomyselný vrchol a bol prvou voľbou pri výbere materiálu pri stavbe bytových jednotiek. Bežnou praxou bolo v minulosti jeho používanie vo vodovodných rozvodoch a kanalizácii.

Postupom času sa však ukázalo, že azbest je pre ľudský organizmus mimoriadne škodlivý. Mikroskopické vlákna, ktoré sú pevné a ostré vnikajú pri vdýchnutí hlboko do bunkových stien pľúc, v čom spočíva najväčšie riziko poškodenia zdravia. Neviditeľné čiastočky sa pritom uvoľňujú jednak pôsobením času, ako aj pri poškodení povrchov, rekonštrukčných a búracích prácach.

Likvidácia nebezpečných látok, medzi ktoré spadá aj azbest, je odborná činnosť, ktorá musí prebiehať pod dohľadom odborníkov za prísnych bezpečnostných opatrení. 

Základný princíp odstraňovania azbestu a azbestového potrubia v stupačkách bytoviek a panelákov spočíva v zamedzení úniku škodlivých vlákien do priestoru. Obvykle ide o likvidáciu azbestu v obývaných priestoroch a bezpečnosť je vždy na prvom mieste- po úkone je vykonané kontrolné meranie možného pozostatku čiastočiek v danom priestore. Viac informácií o cenách, ako aj a celom postupe likvidácie azbestového POTRUBIA v stupačkách nájdete tu:

Viac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestového POTRUBIA v stupačkách tu:

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN)

Ďalším miestom, kde sa často stretávame s požiadavkou na odstránenie azbestu, sú strechy budov. V minulých rokoch bol totiž azbest mimoriadne žiadaným a používaným materiálom pri opláštení budov, a to hlavne pre skvelé tepelnoizolačné vlastnosti. Čím viac času však odvtedy ubehlo, tým výraznejšie sa zvyšuje aj riziko uvoľnenia mikroskopických karcinogénnych látok do ovzdušia, na čo má koniec-koncov vplyv i počasie a poveternostné podmienky. V žiadnom prípade nečistite ani nezhadzujte azbestovú strechu sami, hrozí zamorenie priestoru a vietor dokáže neviditeľné vlákna premiestniť aj do diaľky niekoľkých kilometrov. Profesionáli s niekoľkoročnými skúsenosti vám s odstraňovaním strešnej krytiny radi pomôžu, v súlade s platnou legislatívou a dôrazom na ochranu životného prostredia.

Viac informácií o postupe a cenách likvidácie azbestových STRIECH (strešných krytín) našou spoločnosťou si prečítate tu:

Viac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestových STRIECH (krytín) tu:

LIKVIDÁCIA AZBESTU V PRIEMYSELNÝCH STAVBÁCH

Ani priemyselné stavby neboli v minulosti výnimkou a univerzálny azbest sa hojne využíval v prípade protipožiarnych nástrekov na kovových konštrukciách, pri stavbe interiérových priečok a podhľadov, strešných krytín a tesneniach technologických zariadení. Vzhľadom na jedinečnosť použitia škodlivého materiálu v priemysle, je postup likvidácie azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH individualizovaný a doslova „šitý na mieru“.

Dodržiavanie prísnych bezpečnostných predpisov a ochrana zdravia pri práci sú na mieste likvidácie a demontáže materiálov obsahujúcich azbest našou prioritou. Likvidácia azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH našou spoločnosťou prebieha vždy v súlade so špecifickými postupmi a vnútro-firemnými predpismi.

LIKVIDÁCIA AZBESTU V EXTERIÉRI, INTERIÉRI

Len vďaka dlhoročnej praxi sme nadobudli skúsenosti a vedomosti potrebné k bezpečnému odstraňovaniu azbestu doslova kdekoľvek, vrátane ťažko dostupných, vysoko položených a naoko nebezpečne vyzerajúcich miest. Služby poskytujeme vždy na profesionálnej úrovni a môžete sa spoľahnúť na to, že priestor vám odovzdáme bezpečný na následné užívanie tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia.

Vzhľadom na fakt, že použitie azbestových materiálov je prípad od prípadu rôznorodé, likvidácia azbestu v INTERIÉRI, ako aj V EXTERIÉRI je realizovaná presne na mieru zákazníka, či ide o bežného používateľa, alebo veľký podnikateľský subjekt.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O AZBESTE A JEHO LIKVIDÁCIÍ

Vedeli ste, že azbest možno nájsť vo viac ako troch tisíckach rôznych výrobkov? A v minulosti sa vo veľkej miere využíval v rôznych odvetviach priemyslu, obzvlášť v stavebníctve? Azbest sa osvedčil ako skvelý izolant proti zime, teplu i hluku a ešte aj dnes možno nájsť staré budovy, pri stavbe ktorých boli použité materiály s „prímesou“ azbestu /dlažba, stropné obklady, izolácia stropu, potrubí strešné krytiny,…/ .

Najväčšie riziko pre ľudské zdravie spočíva v nebezpečenstve vdýchnutia drobných mikročiastočiek zo vzduchu a azbest bol dokonca označený ako karcinogén. Azbestové vlákna sú mikroskopické, voľnému oku neviditeľné a uvoľňujú sa do ovzdušia pri manuálnych zásahoch, ale tiež  vplyvom zubu času, kedy dochádza k opotrebeniu materiálu pri korózii a zmene vonkajších poveternostných podmienok.

Riziko spočíva tiež v tom, že o prítomnosti azbestu vo svojom okolí neraz ani len netušíme. Tým, že ide o v minulosti veľmi obľúbený stavebný materiál, ešte aj dnes môžeme jeho stopy nájsť v starších budovách postavených pred rokom 1989: vodovody a potrubia, steny, strechy, podlahové kachličky, okenné zárubne, dvere, elektroinštalácia.

Pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestu je nutné postupovať profesoinálne, opatrne, v súlade s legislatívou a pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení. Neodborná laická manipulácia má za následok uvoľnenie karcinogénnych vlákien do priestoru, pričom vlákna sa môžu dostať až hlboko do pľúc. Sú mimoriadne ostré a pľúca ich nedokážu dostať von- v danom mieste vzniká zápal a typickým príznakom je „zjazvenie“ pľúc. Vzhľadom na škodlivé účinky azbestu následne dochádza u ľudí vystavených tomuto riziku k rakovine pľúc pomerne často. Všetky druhy azbestu sú karcinogény triedy 1.

Odstránenie, ako aj skladovanie a následnú likvidáciu azbestu je možné vykonávať prostredníctvom špecializovanej firmy, ktorá disponuje všetkým, počnúc vybavením, cez ochranné pomôcky až po profesionálny tím s dlhoročnou praxou.

Naša spoločnosť sa zaoberá likvidáciou azbestu, starého azbestového potrubia (stupačky). V našej ponuke nájdete tiež odstraňovanie azbestových – eternitových striech, krytín a akýchkoľvek materiálov obsahujúcich azbest.

Proces likvidácie azbestu v kocke:

  1. odborný prieskum slúžiaci na zistenie rozsahu výskytu azbestu v budove či exteriéri;
  2. plán likvidácie azbestu, príp. materiálov s obsahom azbestu;
  3. získavanie povolení a dokumentácie nevyhnutnej pre začatie prác;
  4. vytvorenie hermeticky uzatvoreného kontrolovaného pásma, aby sa zabránilo úniku nebezpečných látok do ovzdušia;
  5. demontáž nebezpečného materiálu, zabalenie do hermeticky uzatvorených balíkov;
  6. vyvezenie stabilizovaného azbestu na skládku nebezpečného odpadu;
  7. dekontaminácia prostredia, opätovná kontrola ovzdušia;
  8. odovzdanie zákazníkovi.

Azbest prísne zakázaný!

Pri stavbe starších budov bol ako izolačný materiál hromadne používaný azbest. Avšak jeho vlastnosti, ktoré boli až do konca osemdesiatych rokov 20.storočia toľko ospevované, nahradili varovné hlasy o jeho škodlivosti pre naše zdravie. Dnes sa azbest a stáva nebezpečným stavebným odpadom a jeho používanie je na Slovensku, podobne ako v celej Európskej únii, prísne zakázané. Likvidácia a separácia azbestu sú preto v súčasnosti priam nevyhnutnosťou.

Vzhľadom na fakt, že azbestové čiastočky sú oku neviditeľné, ľahké a ich uvoľnenie do ovzdušia značí pre človeka nebezpečenstvo, likvidácia, ako aj uskladnenie azbestu musí prebehnúť na vysoko odbornej úrovni. Svojpomocné odstraňovanie strešnej eternitovej krytiny, alebo stupačiek a potrubia je tabu. Hrozí totiž zamorenie priestoru a ohrozenie prítomných osôb. Naviac, pokuta za nelegálnu likvidáciu nebezpečného odpadu sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Za zmienku stojí aj to, že čím je opotrebenie azbestu väčšie, tým je vyššie aj riziko uvoľňovania nebezpečných vlákien, s čím ide ruka v ruke aj zvýšenie rizika ohrozenia nášho zdravia.

Proces likvidácie azbestu sa môže líšiť, rovnako aj cena za likvidáciu azbestových materiálov sa môže rôzniť- odvíja sa od rôznych faktorov ako je napr. charakter a veľkosť daného priestoru, nevyhnutnosť zabezpečenia pomocných lešení, vzdialenosť od najbližšej skládky nebezpečného odpadu. Bližšie informácie o cenách našich služieb Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo po odoslaní vyplneného formulára.

Naše služby a servis likvidácie azbestu a azbestových materiálov už môžete využiť kdekoľvek na Slovensku, v takmer všetkých mestách a obciach východného Slovenska. Košice Humenné, Michalovce i Rožňavu nevynímajúc. Azbest tiež likvidujeme v mestách Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Prešov Spišská Nová Ves, Bardejov

V Detve a okolí tiež vŕtame studne.