You are here:

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestového POTRUBIA v stupačkách

CENA OD 70,- Eur / byt

Likvidácia azbestu so sebou prináša mnohé riziká, obzvlášť čo sa úniku karcinogénnych vlákien týka. Mikročiastočky sú mimoriadne ľahké a neodborná manipulácia s materiálmi obsahujúcimi azbest môže mať na ľudské zdravie neblahé účinky, nehovoriac o peňažných sankciách. Pri rekonštrukcii, alebo búracích prácach sa preto obráťte na profesionálne firmy, ktoré disponujú potrebnými skúsenosťami a technikou.

Likvidácia azbestu z AZC potrubia stupačiek pod dohľadom odborníka prebieha za dodržiavania prísnych pravidiel a bezpečnostných predpisov. Účelom je v prvom rade zamedziť uvoľňovaniu nebezpečných azbestových vlákien do ovzdušia. Prítomnosť azbestu aj na bežne dostupných miestach a husto obývaných priestoroch si vyžaduje vždy individuálny prístup a ide o pomerne komplikovaný proces.

Naša firma zabezpečuje odstránenie azbestu nielen zo stupačiek, ale aj striech. Ak vás zaujíma, ako prebieha samotné likvidácia azbestu našou spoločnosťou, v nasledujúcich krokoch sa vám to pokúsime priblížiť.

LIKVIDÁCIA AZBESTU Z AZC STUPAČIEK ZAHŔŇA:

 • Nakoľko ide o mimoriadne citlivý úkon, v prvom rade je potrebné zabezpečiť potrebnú dokumentáciu. Okrem povoleniana demontáž a likvidáciu azbestu z AZC stupačiek /od RÚVZ/ ide aj o povolenie pre manipuláciu s odpadmi v AZC stupačkách /od Odboru starostlivosti o životné prostredie- OÚŽP/.
 • Na výkon prác je nutné vybudovať vzduchotesný priestor a to tak, že pracovisko likvidácie azbestu sa oddelí od obývacích priestorov a následne sa nainštaluje odsávací systémpre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu. Do takto vytvoreného pracovného priestoru sa aplikuje penetračný postrek a pracovisko sa povysáva priemyselným vysávačom, technológiou HEPA.
 • Stupačka sa demontuje, rovnako ako aj AZC potrubie a AZC materiály sa odstránia z betónu. Azbestové materiály sa následne bezpečne uzatvoria do hermeticky uzatváraných PE vriecs príslušným označením a katalógovým číslom.
 • Pracovisko likvidácie azbestu sa po skončení opätovne povysáva a je nutné postriekanie špeciálnym prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestuvznášajúcich sa voľne v ovzduší.
 • Kontrolným meraním v ovzduší sa zisťuje možná prítomnosť azbestových vlákien po demontáži, a to v súlade s nariadením Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva RÚVZ.
 • Materiál vyvezieme na skládkunebezpečných odpadov a následne sa uhradí poplatok za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN)

CENA OD 9,- Eur / m2

Azda najväčšie riziko pri likvidácii azbestu spočíva v tom, že drobné mikročiastočky unikajú pri manipulácii  do priestoru a ohrozujú tak naše zdravie. Odstraňovanie takýchto materiálov musí prebiehať vždy na profesionálnej úrovni, v súlade s platnými nariadeniami a s dôrazom na bezpečnosť. Základným princípom a cieľom odbornej likvidácie azbestovej krytiny zo striech pod taktovkou špecialistov je zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do ovzdušia. Ako likvidácia azbestu našou spoločnosťou prebieha a čo obsahuje?

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN) ZAHŔŇA:

 • Tak ako pri každom podobnom zásahu je nutné v začiatkoch zabezpečiť potrebnú dokumentáciu a povolenia: povoleniena demontáž a likvidáciu azbestu z krytiny, striech od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a druhým dokumentom je povolenie pre manipuláciu s odpadmi na strechách a krytinách /Odbor starostlivosti o životné prostredie- OÚŽP/.
 • Pracovisko likvidácie azbestu sa oddelí od obývacích priestorov a inštaluje sa odsávací systémpre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu, čím vznikne vzduchotesný priestor. Je aplikovaný penetračný postrek a pracovisko sa vyčistí techológiou HEPA.
 • Dochádza k samotnej demontáži krytiny strechy, ako aj k odstráneniu AZC potrubia a odlúčenie AZC materiálov od betónu. Azbestové materiály sa vložia do bezpečných hermeticky uzatváraných PE vriecs príslušným označením a katalógovým číslom.
 • Pracovisko likvidácie azbestu sa opätovne vyčistí – povysávapostrieka prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestuvznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 • Kontrolným meraním okolia krytiny, strechy za overuje možná prítomnosť azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži, a to v zmysle nariadenia RÚVZ.
 • Nebezpečný materiál sa odvezie na skládku nebezpečných odpadov a uhradí sa poplatok za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

Likvidácia azbestového POTRUBIA v stupačkách

CENA OD 70,- Eur / byt

Likvidácia azbestu so sebou prináša mnohé riziká, obzvlášť čo sa úniku karcinogénnych vlákien týka. Mikročiastočky sú mimoriadne ľahké a neodborná manipulácia s materiálmi obsahujúcimi azbest môže mať na ľudské zdravie neblahé účinky, nehovoriac o peňažných sankciách. Pri rekonštrukcii, alebo búracích prácach sa preto obráťte na profesionálne firmy, ktoré disponujú potrebnými skúsenosťami a technikou.

Likvidácia azbestu z AZC potrubia stupačiek pod dohľadom odborníka prebieha za dodržiavania prísnych pravidiel a bezpečnostných predpisov. Účelom je v prvom rade zamedziť uvoľňovaniu nebezpečných azbestových vlákien do ovzdušia. Prítomnosť azbestu aj na bežne dostupných miestach a husto obývaných priestoroch si vyžaduje vždy individuálny prístup a ide o pomerne komplikovaný proces.

Naša firma zabezpečuje odstránenie azbestu nielen zo stupačiek, ale aj striech. Ak vás zaujíma, ako prebieha samotné likvidácia azbestu našou spoločnosťou, v nasledujúcich krokoch sa vám to pokúsime priblížiť.

LIKVIDÁCIA AZBESTU Z AZC STUPAČIEK ZAHŔŇA:

 • Nakoľko ide o mimoriadne citlivý úkon, v prvom rade je potrebné zabezpečiť potrebnú dokumentáciu. Okrem povoleniana demontáž a likvidáciu azbestu z AZC stupačiek /od RÚVZ/ ide aj o povolenie pre manipuláciu s odpadmi v AZC stupačkách /od Odboru starostlivosti o životné prostredie- OÚŽP/.
 • Na výkon prác je nutné vybudovať vzduchotesný priestor a to tak, že pracovisko likvidácie azbestu sa oddelí od obývacích priestorov a následne sa nainštaluje odsávací systémpre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu. Do takto vytvoreného pracovného priestoru sa aplikuje penetračný postrek a pracovisko sa povysáva priemyselným vysávačom, technológiou HEPA.
 • Stupačka sa demontuje, rovnako ako aj AZC potrubie a AZC materiály sa odstránia z betónu. Azbestové materiály sa následne bezpečne uzatvoria do hermeticky uzatváraných PE vriecs príslušným označením a katalógovým číslom.
 • Pracovisko likvidácie azbestu sa po skončení opätovne povysáva a je nutné postriekanie špeciálnym prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestuvznášajúcich sa voľne v ovzduší.
 • Kontrolným meraním v ovzduší sa zisťuje možná prítomnosť azbestových vlákien po demontáži, a to v súlade s nariadením Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva RÚVZ.
 • Materiál vyvezieme na skládkunebezpečných odpadov a následne sa uhradí poplatok za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN)

CENA OD 9,- Eur / m2

Azda najväčšie riziko pri likvidácii azbestu spočíva v tom, že drobné mikročiastočky unikajú pri manipulácii  do priestoru a ohrozujú tak naše zdravie. Odstraňovanie takýchto materiálov musí prebiehať vždy na profesionálnej úrovni, v súlade s platnými nariadeniami a s dôrazom na bezpečnosť. Základným princípom a cieľom odbornej likvidácie azbestovej krytiny zo striech pod taktovkou špecialistov je zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do ovzdušia. Ako likvidácia azbestu našou spoločnosťou prebieha a čo obsahuje?

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN) ZAHŔŇA:

 • Tak ako pri každom podobnom zásahu je nutné v začiatkoch zabezpečiť potrebnú dokumentáciu a povolenia: povoleniena demontáž a likvidáciu azbestu z krytiny, striech od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a druhým dokumentom je povolenie pre manipuláciu s odpadmi na strechách a krytinách /Odbor starostlivosti o životné prostredie- OÚŽP/.
 • Pracovisko likvidácie azbestu sa oddelí od obývacích priestorov a inštaluje sa odsávací systémpre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu, čím vznikne vzduchotesný priestor. Je aplikovaný penetračný postrek a pracovisko sa vyčistí techológiou HEPA.
 • Dochádza k samotnej demontáži krytiny strechy, ako aj k odstráneniu AZC potrubia a odlúčenie AZC materiálov od betónu. Azbestové materiály sa vložia do bezpečných hermeticky uzatváraných PE vriecs príslušným označením a katalógovým číslom.
 • Pracovisko likvidácie azbestu sa opätovne vyčistí – povysávapostrieka prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestuvznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 • Kontrolným meraním okolia krytiny, strechy za overuje možná prítomnosť azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži, a to v zmysle nariadenia RÚVZ.
 • Nebezpečný materiál sa odvezie na skládku nebezpečných odpadov a uhradí sa poplatok za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.